ขอความกรุณาประเมินการยอมรับการดำเนินงานของแผนงานควบคุมโรค (Revitalizing Disease Control program : RDCP)

วันที่ :2017-07-12

 

แบบประเมินการยอมรับบทบาทการดำเนินงานของแผนงานควบคุมโรค
(Revitalizing Disease Control Program : RDCP)

-------------------------------------------------------------

แบบประเมินการยอมรับบทบาท
การดำเนินงานของแผนงานควบคุมโรคระดับชาติ (National Program)
สำหรับสำนักงานป้องกันควบคุมโรค  

ทำแบบประเมิน Online โดยคลิ๊กที่ภาพ หรือ สแกน QR Code ผ่าน line  

แบบประเมินการยอมรับบทบาทการดำเนินงานของแผนงานควบคุมโรคของ สคร. (Regional Program)

สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ทำแบบประเมิน Online โดยคลิ๊กที่ภาพ หรือ สแกน QR Code ผ่าน line  

 

  ขอบคุณทุกท่านสำหรับการประเมิน 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการประเมินความเข้มแข็งแผนงานควบคุมโรค
(Self Assessment) 
ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ด้านที่ 2-10)
  (Revitalizing Disease Control Program : RDCP)

ระดับสำนัก/สถาบัน

        

ระดับสำนักงานป้องกันควบคุมโรค

 

 Update 12-7-2560