• สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
    อาคาร 1 ชั้น 3 เลขที่ 88/21  ถนนติวานนท์  ตำบลตลาดขวัญ  
    อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000


  • โทรศัพท์ 02 590 3006 
  • โทรสาร 02 965 9569
  • Facebbok : สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  • E-mail : ddcosec@outlook.com